ÜzemépítésAz internet a tudás kimeríthetetlen forrása, akkor is, ha Üzemépítés-ről van szó. A Üzemépítés-ről szóló évszázadok és évszázadok emberi tudását öntötték és öntötték a hálóba, és még mindig öntözik, és éppen ezért olyan nehéz hozzáférni, hiszen találunk olyan helyeket, ahol a navigáció nehézkes vagy akár kivitelezhetetlen is lehet. Javaslatunk az, hogy ne szenvedjen hajótörést a Üzemépítés-re vonatkozó adatok tengerében, és hogy gyorsan és hatékonyan elérje a bölcsesség minden kikötőjét.

Ezt a célt szem előtt tartva tettünk valamit, ami túlmutat a nyilvánvalón: összegyűjtöttük a legfrissebb és legjobban megmagyarázott információkat Üzemépítés-ről. Emellett úgy alakítottuk ki, hogy könnyen olvasható legyen, minimalista és kellemes dizájnnal, biztosítva a legjobb felhasználói élményt és a legrövidebb betöltési időt. Megkönnyítjük a dolgát, hogy Önnek csak azzal kelljen foglalkoznia, hogy mindent megtudjon a Üzemépítés-ről! Ha tehát úgy gondolod, hogy elértük a célunkat, és már tudod, amit tudni akartál Üzemépítés-ről, akkor örömmel látunk újra a sapientiahu.com nyugodt tengerében, amikor újra feléled a tudásvágyad.

BASF üzem Ludwigshafenben

Az üzem mszaki ipar , amelynek célja a mszaki berendezések megvalósítása. Az üzem építése különféle mszaki területeket foglal magában, az üzem típusától függen. Jellemz szakterületek a folyamattechnika , az energiatechnika , az ellátástechnika , a termeléstechnika , a gépipar és az elektrotechnika .

Az üzemtervezésben a mszaki alkatrészeket egy átfogó rendszerbe egyesítik, pontosan meghatározott feladatokkal. A feladatok típusa és száma abból az általános folyamatból ered, amelyet a rendszerrel meghatározott határfeltételek mellett kell végrehajtani. Elször is meg kell vizsgálni az egyes folyamatok egyes lépéseit, biztosítani kell azok ellenrzését, és ki kell dolgozni a szükséges berendezéstervezést. A mszaki komponensek összekapcsolásával, adaptálásával és optimalizálásával létrejön a folyamat koncepciója, amely azonban csak a megfelel ellátási és ártalmatlanítási létesítményekkel ( közmvekkel ), valamint a vezérlési és felügyeleti koncepcióval összefüggésben válik teljes rendszerkoncepcióvá. Az ártalmatlanításra , a hulladék elkerülésére , a hulladékgáz- és szennyvízkezelésre, valamint a munkavédelemre vonatkozó intézkedések és folyamatlépések szintén a fenntartható rendszer koncepciójának szerves részét képezik.

A megrendelés feldolgozása az üzemmérnökségben egyszeri projektnek tekinthet, amely megkülönböztethet az ipari sorozatoktól és a tömeggyártástól . Projektjellegét a konkrét célkitzések, valamint az idbeli, pénzügyi és személyi korlátok jellemzik, és rendelésenként változnak.

Az üzem építési fázisai

Egy mszaki rendszer fejlesztési folyamata a következ tipikus lépésekre bontható:

 1. Folyamat és fejldés a laboratóriumi és félüzemi beleértve a megfelel rendszer struktúráját, valamint egy extrapoláció ipari méretekben ( scale-up )
 2. Az adminisztratív, gazdasági és mszaki keretfeltételek, valamint a rendszerirányító követelményeinek meghatározása
 3. Megvalósíthatósági tanulmány a különböz fogalmak mszaki és gazdasági összehasonlításával. Ez a tanulmány i. d. Általában menet közben vagy egyáltalán nem döntenek arról, hogy egyáltalán építenek -e rendszert.
 4. Koncepciós szakasz ( elzetes tervezés ), d. H. A végs koncepció kiválasztása és a mszaki rendszer hatókörének els becslése, szükség esetén a beruházási projekt els költség- és határids becslései.
 5. A technikailag és gazdaságilag legelnyösebb koncepció kidolgozása, valamint az összes várható költség és bevétel meghatározása ( tervezés vagy alaptechnika)
 6. Jóváhagyási tervezés a szükséges engedélyek megszerzéséhez a felels hatóságoktól
 7. A megvalósításhoz szükséges összes komponens és intézkedés részletes tervezése és pontos leírása ( megvalósítási tervezés vagy részlettervezés)
 8. Kérés a leírt (meghatározott) összetevkre és szolgáltatásokra
 9. Hasonlítsa össze az ajánlatokat és rendelje meg
 10. A létesítmény építése
 11. Az üzem üzembe helyezése
 12. A rendszer elfogadott teljesítményének igazolása (anyagforgalom, energiaforgalom, minség, garanciaadatok)
 13. A rendszer átadása az üzemeltetnek

Projektvezérlés az üzem építési folyamatában a VDMA modell szerint

A projektmenedzsment az üzem építési folyamatában öt projektfázisra osztható, amelyekben a mszaki és kereskedelmi felelsségi körök együttesen jelennek meg. A bemutatott fázisok a projektfeldolgozás fázisainak modelljére vonatkoznak, amelyet a Hilpert, Rademacher, Sauter munkacsoport hozott létre: Project Management and Project Controlling in Plant and Systems Business, és 2001 -ben publikálta a VDMA Verlag Frankfurt am Mainban. F lett.

1. A tisztázási szakasz

Az elzetes tisztázási szakasz középpontjában az áll, hogy a vállalatok belsleg értékelik az új projekteket, majd a megszerzett ismeretek felhasználásával nyilatkozhatnak arról, hogy van -e értelme a projekt további feldolgozásának ajánlat formájában. A felmerül projektkockázatok rögzítése érdekében a vállalatok megpróbálnak visszaállni a szabványosított értékelési módszerekre, amelyek elnyök vagy kockázatelemzések formájában tükrözdhetnek. Ezzel a módszerrel részletes adatlapokat készítenek, amelyek magukban foglalják tartalmazhatja a projekttel kapcsolatos ellenrz listákat, a célrendszer tervezeteit és az ügyfelek találkozóinak jegyzkönyveit. A döntéshozatal fontos alapja a megrendel specifikációs lapja, amelyben a megrendel elre megfogalmazta saját céljait és keretfeltételeit a projektre vonatkozóan, és átadja azokat a vállalkozónak. Amellett, hogy a vállalatok egy durva koncepciót alkotnak a projekt különböz mszaki és gazdasági vonatkozásaival kapcsolatban, a vállalatok arra törekednek, hogy folyamatosan pontosabb információkat szerezzenek. Az összegyjtött tények alapján lehetség van a projekt osztályozására a vállalat számára vonzereje alapján, és összehasonlítást lehet tenni más kiemelked projektkérdésekkel. A tartalom pontosításával és a vállalati értékelési szempontok figyelembevételével döntést lehet hozni az ajánlatfeldolgozás jóváhagyása mellett vagy ellen, ami egyben az elzetes tisztázási szakasz lezárását is jelenti.

2. Az ajánlati szakasz

Az ajánlati szakasz pozitív döntéssel kezddik, hogy jóváhagyja az ajánlat elkészítését. Ebben a projektrészben a specifikációk mszaki és kereskedelmi tisztázása mellett olyan munkalépéseket kezdeményeznek, mint a projektstruktúra -terv (PSP) kidolgozása, ami jelents hatással van a késbbi projekt eredményére és az ebbl ered projekt sikerére.

A projekt szakasz els része az ajánlat mszaki és kereskedelmi tisztázásával foglalkozik. A vállalat az ügyfél specifikációs lapját veszi alapul, amelybl - amennyiben ez az információ rendelkezésre áll - levezethetk a rendszer kívánt specifikációi. Ezen technikai információk kiszrése után ellenrzik azok megvalósíthatóságát és a jogszabályoknak való megfelelést. Szakértelmének köszönheten a vállalkozó ezen a ponton javaslatokat tehet a tervezett rendszer kialakításának optimalizálására. A kereskedelmi ajánlat tisztázása megköveteli a késbbi szerzdéses keretfeltételek meghatározását, amelyek magukban foglalják például a szállítási és fizetési feltételeket vagy a jótállási garanciákat. Az úgynevezett bels specifikációban az összes projektjellemz össze van állítva, amelyet az ajánlat tisztázása révén alakítottak ki. A létrehozott specifikáció alapján a vállalkozó most már részletesebben tudja felépíteni a projektet. Itt a projektet vagy magát az egész rendszert egy objektumnak tekintik, amely alrendszerekre bontható, és még részletesebben szerelvényekre és egyes részekre. Az egyes alobjektumok meghatározásával lehetséges feladatcsomagok és munkalépések megnevezése, amelyek e komponensek elállításához szükségesek. A termékstruktúra lebontása biztosítja, hogy a projekt a feladatcsomagok egészében egy durva munkamegosztási struktúrában (WBS) jeleníthet meg. Lehetvé teszi az egyes munkacsomagokhoz jogosultságok, erforrások, felelsségek és ütemezés hozzárendelését, és magában foglalja a szolgáltatás teljes körét és a projekt szállítási körét. Hatékony szerkezetének köszönheten ez képezi a jövbeli projektfázisok alapját.

A projekt strukturálását két párhuzamos részfázis követi. Az árajánlat kiszámítása a becsült és célárak benyújtásával kezddik, és az id elrehaladtával egyre pontosabbá válhat. A létrehozott PSP alapján meghatározható az összes feladatcsomag teljesítésének költsége, és így levezethet a rendszer gyártási költsége. Az elsdleges beszedési költségek mellett ezek képezik a projekt ajánlati ár kiszámításának alapját. A PSP biztosítja, hogy a vállalat egyszerre tudja végrehajtani a durva ütemezést és a kapacitástervezést a megrendelés esetében. A durva ütemezés a közelg munkacsomagok feldolgozásához szükséges idn alapul, és megpróbálja ezt összhangba hozni az ügyfélnek a projekt befejezésével kapcsolatos elvárásaival. A durva ütemezés magában foglalja az els mérföldkövek megnevezését is, amelyek a felelsség minden területén függben lév folyamattevékenységekhez kapcsolódhatnak.

A specifikáció megfogalmazásával, a késbbi projektstruktúrával és az ajánlati árak és az ennek alapján történ ütemezés megtervezésével a vállalkozó most már teljes, teljes ajánlatot nyújthat be. A szerzdés további tárgyalásait, amelyek a projekt további menetérl döntenek, ezután meg lehet nyitni az ügyféllel, és az ajánlati szakaszt lezártnak kell tekinteni.

3. Az átadás szakasza

Az átadási szakasz képezi a határvonalat az ajánlati és a megrendelési szakasz között, amelyet pozitív szerzdéses tárgyalások után kezdenek meg. A projektmenedzsmentben felmerül félreértések és hibák elhárítása érdekében fontos, hogy legkésbb ezen a ponton mködképes projektmenedzsment rendszert indítsanak. Az úgynevezett átadási értekezleten a felelsséget az értékesítésrl a menedzsmentre ruházzák át. Ez magában foglalja a projektprotokollok és ellenrzlisták átadását is a vezetségnek, amelyek tartalmazzák az összes elre kidolgozott projektadatot. Ebbl következik, hogy a szerzdés alapjául szolgáló összes adat a projektmenedzsment rendelkezésére áll, és a következ végrehajtási szakaszban további lépések kezdeményezhetk.

4. A végrehajtási szakasz

A kezd értekezlet, amelyet a projektmenedzsment kezdeményez, a végrehajtási szakasz kiindulópontja. Felelsségeket osztanak ki az érintettekre, meghatározzák a munkacsomagokat és azonosítják a lehetséges problémákat. A projektmenedzser központi szerepet játszik a szervezeti struktúrában. Megtervezi a munkacsomagokat, és rendeléseket rendel hozzá az egyes részlegekhez, amelyeket aztán a felels alkalmazottak feldolgoznak. A projektmenedzser ezért felels a bels és küls tevékenységek koordinálásáért, valamint a projekt tervezéséért, ellenrzéséért és ellenrzéséért. Ezenkívül a projektmenedzser felels a menetrendek és a költségek számbavételéért a végrehajtási szakaszban, és gondoskodik a teljes dokumentációról.

Az ütemezés kulcsfontosságú tényez a sikeres projekthez. A PSP -n alapuló részletes tervezés a projekt durva tervezésébl származik. Az eljárás a "felülrl lefelé" elvre épül, azaz. Ez azt jelenti, hogy a projekt minden dátumát és tevékenységét fokozatosan finomítják. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a projekt bels és küls résztvevi idben bevonásra kerülnek a tervezésbe, és a kapacitásokat nem idkritikus módon foglalják le. A kinevezések elrehaladásának idközi ellenrzését folyamatosan el kell végezni azon kinevezések esetében, amelyeket már elre idkritikusnak minsítettek. A gondos elzetes tervezés ellenére gyakran elfordulnak eltérések, amelyek az ütemterv folyamatos frissítését igénylik. A felels projektmenedzsernek ezért a szk keresztmetszetek feltárására kell összpontosítania annak érdekében, hogy elre felmérje a zavaró elemek valószínségét, hogy megfelel ellenintézkedéseket lehessen kezdeményezni. Érdemes konzultálni a szakosztályokkal annak érdekében, hogy a változást határid szerint osztályozni lehessen. A PSP alapján felállított oszlopdiagramok és a hálózattervezési technológia hasznosnak bizonyulnak. A hálózattervezési technika különösen azt a kritikus utat szemlélteti, amelyen minden munkafolyamat pufferid nélkül fekszik. Ha nem tartják be ezeknek a folyamatoknak a határidejét, a határidt túllépik. Ez azt jelenti, hogy az ütemtervet frissíteni kell, és a késést jelenteni kell a projekt felels résztvevinek.

A költségtervezés azt az alapvet célt követi, hogy a meglév tényleges értékek ne haladják meg a számított célértékeket a gazdasági kudarc megelzése érdekében. Például összehasonlítást végeznek egy feladatcsomag tervezett és aktuális feldolgozási ideje között. Ha egy alkalmazott rájön, hogy nem tudja teljesíteni a becsült célórákat, a projektmenedzser tájékoztatást kap, hogy ellenintézkedéseket lehessen kezdeményezni. Az "egyidej számítást" a projekt gazdasági sikerének ellenrzésére használják. Elször is, az árajánlat kiszámítása megrendelésszámítássá alakul, amely a PSP -hez hasonlóan van felépítve. Ha a projekt hatóköre megváltozik, a megfelel költségszámítási tétel célértékét újraszámítják. A számítás nem tekinthet merev konstrukciónak, hanem bizonyos dinamikának van kitéve, amelyet bels vagy küls változások okoznak. A frissített célköltségeket rendszeresen összehasonlítják a felmerült gyártási költségekkel. Itt nem csak a szokásos "cél / tényleges összehasonlításról" van szó, a projektirányítót jobban érdekli a kiterjesztett "cél / tényleges összehasonlítás", hogy a projekt végén számszersíteni tudja a várható költségeket. Ez növeli a projektjelentési folyamat hatékonyságát.

Minden projekthez kapcsolódó dokumentumot szisztematikusan összegyjtünk a projektdokumentációban. A hatékony dokumentumkezelés elengedhetetlen a sikeres projekthez, mivel a teljes dokumentáció gyakran a kifizetések jóváhagyásának alapja. A projekt bels résztvevinek közvetlen hozzáféréssel kell rendelkezniük a mszaki és kereskedelmi dokumentumokhoz annak érdekében, hogy megtudják a projekt jelenlegi állapotát. Ez magában foglalja a szerzdés- és tervezési dokumentumokat, az ülések jegyzkönyveit, valamint a költség- és állapotjelentéseket. Ezenkívül az összegyjtött adatok bármikor hozzáférhetk abban az esetben, ha a korábban már megoldott problémák ismét felmerülnek. Ezt az információ -visszakeresést nevezik információ -visszakeresésnek. A rendszer kiépítésére és mködtetésére vonatkozó szerzdésben tárgyalt adatokat átadjuk az ügyfélnek. A dokumentumok gyakran tartalmaznak az alaptervre (alaptechnológiára) vonatkozó dokumentumokat, amelyek az általános elrendezést, a technológiai folyamatot és a gépészeti vagy villamosmérnöki részt tartalmazzák. Ezenkívül van egy részletes mérnöki munka, amely részletes magyarázatokat tartalmaz az alapmérnökségben említett pontokról. Az elrendezés, az ütemezés és a rajzok benne vannak. Ezenkívül dokumentálják a mködésre, karbantartásra és szervizelésre vonatkozó elírásokat. A projektmenedzser felels a teljes dokumentációért, figyelemmel kísérve, hogy a projekt minden résztvevje hozzájárul a dokumentációhoz.

5. Az értékelési szakasz

Az utolsó szakaszban a hangsúly a projekt befejezésén és a kapcsolódó dokumentáció értékelésén van a projekt zárójelentésének formájában. A dokumentációnak teljes egészében bemutatnia kell a projekt minden pozitív és negatív fejleményét, amelyeket technikai és kereskedelmi szempontból egyaránt figyelembe vesznek. A cél itt az, hogy ismereteket szerezzünk annak érdekében, hogy bvítsük tapasztalatainkat, és így elkerüljük az ismétld hibákat. Az értékelési szakasz egyrészt az eredmények retrospektív meghatározására, másrészt a know-how jövorientált átadására oszlik.

Az eredmények meghatározásával következtetést vonunk le az elzetes tisztázás elz szakaszára vonatkozóan, mivel a várható és tényleges projekt eredmények összehasonlítása most már azonos kritériumok alapján vonható le. Az értékelés különbséget tesz a projekt eredményének gazdasági, jogi és mszaki vonatkozásai között. Ez a visszajelzési forma a projekt minden résztvevjének elnye, hogy a projektet a jelenlegi ismeretek alapján osztályozza. Az eredmények meghatározása áttekintést ad a projekt sikerérl.

A know-how átadásának folyamata azt a célt szolgálja, hogy a jelenlegi projektismeretbl folyamatos elrelépés jöjjön létre a jövbeli projektek elzetes tisztázási és feldolgozási szakaszában. Ennek az értékelésnek a témakörei a szabványosítás, a módszertan, a szervezet és a vállalati kultúra alfejezetei. A szabványosításból úgynevezett fterveknek kell megjelenniük, amelyek sablonok értelmében általánosítják a jövbeli projektfolyamatokat, hogy idt és költségeket takarítsanak meg. A módszertan a projektmenedzsmentre összpontosít. A kézikönyvek megváltoztatásával vagy továbbképzési intézkedések bevezetésével javítani kell az alkalmazott segédeszközök hasznosságát. A Szervezet cím alatt olyan intézkedéseket rögzítenek, amelyek célja a struktúra és a folyamatszervezés optimalizálása a projekt végrehajtása során. A projektmenedzsmentet például meg kell változtatni annak érdekében, hogy a kompetenciák és az információáramlás jobban el legyen osztva a meglév struktúrákon belül. A vállalati kultúra figyelembe veszi a befejezett projektek pozitív vagy negatív hatását az érintett projektcsapaton belüli légkörre. Itt megpróbálunk ismereteket szerezni arról, hogy az egyes projektek hogyan befolyásolják a munkakörnyezetet, és milyen eszközökkel kell a vállalati kultúrát hosszú távon optimalizálni.

Üzemi szerzdés

Az ilyen rendszerek nagy összetettsége miatt a rendszerszerzdést jogilag fejlesztették ki, amelyet egyesek külön szerzdés típusnak tekintenek. A legismertebb, nemzetközileg kapcsolódó szerzdésmodelleket a FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) adja ki. Az úgynevezett ezüstkönyvet kifejezetten az EPC számára fejlesztették ki - kulcsrakész projekteket fejlesztettek ki. A szerzdéses modellek tartalmazzák részletes szabályokat a kockázatok elosztásáról, elfogadásáról és a felelsség korlátozásáról. A viták rendezéséhez a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi és Iparkamara szabályai szerinti választottbírósági eljárás biztosított.

Üzemeltet

A folyamattechnika jelents mértékben részt vesz a világ teljes ipari termelésében (NSZK 1980: kb. 50%). Ez különösen a következ iparágakat foglalja magában:

 • Olaj- és gázipar
 • Vegyipar és gyógyszeripar
 • Mtrágya és élelmiszeripar
 • Acélipar

A legnagyobb társaság

Vezetéknév eredet
Bechtel Corporation Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok
Fluor Corporation Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok
Jacobs Engineering Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok
KBR Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok
McDermott International Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok
TechnipFMC FranciaországFranciaország Franciaország
Bilfinger NémetországNémetország Németország
Hársfa NémetországNémetország Németország
Exyte NémetországNémetország Németország
Thyssen-Krupp ipari megoldások NémetországNémetország Németország
Chiyoda Corporation JapánJapán Japán
JGC Corporation JapánJapán Japán
Toyo Engineering Corporation JapánJapán Japán
Amec Foster Wheeler Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság
Petrofac Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság
Saipem OlaszországOlaszország Olaszország
Técnicas Reunidas SpanyolországSpanyolország Spanyolország
GS Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea
Hyundai Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea
Samsung Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea
SK Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea
Daelim Industrial Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea

Lásd még

irodalom

Könyvek

 • Sattler, Klaus; Kasper, Werner: Folyamattechnikai rendszerek-tervezés, kivitelezés és üzemeltetés , WILEY-VCH Verlag Weinheim, 2000. ISBN 3-527-28459-1
 • Hirschberg, Hans Günther: A folyamattechnika és az üzemépítés kézikönyve-kémia, technológia, gazdasági hatékonyság , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999, ISBN 3-540-60623-8
 • Hilpert, Rademacher, Sauter (2001): Projektmenedzsment és projektkontroll az üzem- és rendszerüzletágban. Frankfurt a. M .: VDMA
 • Lemiesz, D. (1991): Rendelésfeldolgozás a gépiparban és a gépgyártásban. Düsseldorf: VDI
 • Malkwitz, A. (2017): Project Management in Plant Engineering. Berlin: Springer
 • Wagner, W. (2009): Tervezés az üzemépítésben. 3. Kiadás. Würzburg: madár
 • Weber, K. (2016): Mérnöki folyamattechnikai rendszerek. 2. kiadás. Drezda: Springer

tételeket

 • Lotz, Burkard: A felelsség korlátozása a növényi szerzdésekben, ZfBR 2003, 424 ff

Magazinok

 • Chemie Technik - CT: Speciális magazin befektetési döntéshozók számára a vegyipari üzemben. Hüthig Verlag, Heidelberg, ISSN  0340-9961 .
 • cav chemie -anlagen + verfahren - folyóirat folyamattechnikához, üzemépítéshez , készüléktechnológiához. Konradin Verlag, Leinfelden, ISSN  0009-2800 .

web Linkek

Wikiszótár: Növényépítés  - jelentésmagyarázatok, szó eredet, szinonimák, fordítások

Egyéni bizonyíték

 1. a b c d e f g h i j k l m n o Hilpert, Rademacher, Sauter: projektmenedzsment és projektirányítási rendszer az üzemben és az üzleti életben . Szerk .: VDMA. 6. kiadás. VDMA, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-8163-0414-1 .
 2. a b c Klaus Weber: Mérnöki folyamattechnikai üzemek . 2. kiadás. Springer Verlag, Drezda, 2016.
 3. ^ Wagner: Tervezés az üzemépítésben . 3. Kiadás. Vogel, Würzburg 2009.
 4. Alexander Malkwitz: Projektmenedzsment az üzemépítésben . 1. kiadás. Springer Verlag, Berlin, 2017.
 5. a b c d Lemiesz: Rendelésfeldolgozás a gép- és üzemmérnökségben . 1. kiadás. VDI, Düsseldorf 1991.

Opiniones de nuestros usuarios

Blanka Balog

A Üzemépítés szóló bejegyzés megnyert nekem egy fogadást, mi kevesebb, hogy jó pontszámot hagyjon., A Üzemépítés szóló információ megnyert nekem egy fogadást, mi kevesebb, hogy jó pontszámot hagyjon.

Ida Laczkó

Ezt a bejegyzést a Üzemépítés-ről pont ezt kerestem.

Hanna Barabás

Ez egy jó cikk a Üzemépítés_. A szükséges információkat adja meg, túlzások nélkül