az elfogadás késedelmeAz internet a tudás kimeríthetetlen forrása, akkor is, ha az elfogadás késedelme-ről van szó. A az elfogadás késedelme-ről szóló évszázadok és évszázadok emberi tudását öntötték és öntötték a hálóba, és még mindig öntözik, és éppen ezért olyan nehéz hozzáférni, hiszen találunk olyan helyeket, ahol a navigáció nehézkes vagy akár kivitelezhetetlen is lehet. Javaslatunk az, hogy ne szenvedjen hajótörést a az elfogadás késedelme-re vonatkozó adatok tengerében, és hogy gyorsan és hatékonyan elérje a bölcsesség minden kikötőjét.

Ezt a célt szem előtt tartva tettünk valamit, ami túlmutat a nyilvánvalón: összegyűjtöttük a legfrissebb és legjobban megmagyarázott információkat az elfogadás késedelme-ről. Emellett úgy alakítottuk ki, hogy könnyen olvasható legyen, minimalista és kellemes dizájnnal, biztosítva a legjobb felhasználói élményt és a legrövidebb betöltési időt. Megkönnyítjük a dolgát, hogy Önnek csak azzal kelljen foglalkoznia, hogy mindent megtudjon a az elfogadás késedelme-ről! Ha tehát úgy gondolod, hogy elértük a célunkat, és már tudod, amit tudni akartál az elfogadás késedelme-ről, akkor örömmel látunk újra a sapientiahu.com nyugodt tengerében, amikor újra feléled a tudásvágyad.

Az elfogadás elmulasztása (és: hitelezi nemteljesítés ) akkor következik be, ha a hitelez a teljesítés idpontjában nem fogadja el az adós teljesítését , amely lehetséges lett volna, és amelyet a szerzdésnek megfelelen ajánlottak fel.

A német jogban az elfogadás elmulasztását a BGB 293. és azt követ § -ai szabályozzák. Itt mindenekeltt az adós teljesítési ajánlatát kell feltételnek tekinteni. A szolgáltatás felajánlását a szerzdésnek megfelelen kell biztosítani. Az ajánlatot tehát a teljesítés helyén és a szerzdésben megállapított idpontban kell megtenni (ami a körülményekbl objektíven meghatározható szerzdéses megállapodás hiányában), de a német polgári törvénykönyv 299. § -a szerint az elfogadás elmulasztása csak akkor, ha az adós korábban bejelentette a teljesítést). A BGB 294. § -a szerint a kötelezettnek is képesnek kell lennie a teljesítmény közelébe kerülni. Ezért tényleges ajánlatnak kell lennie. Abban az esetben, ha korábban bejelentették, hogy elutasítják a kötelezett teljesítményének elfogadását , csak a BGB 295. § szerinti szó szerinti ajánlat köteles a kötelezettet alapértelmezetté tenni. Ha a kötelezett együttmködésére van szükség, akkor a német polgári törvénykönyv (BGB) 296. § -a szerinti ajánlat akár el is mondható, ha nem teszik meg. A német polgári törvénykönyv 297. cikke szerint azonban mindig szükséges, hogy az adós hajlandó és képes teljesíteni. Abban az esetben kétoldalú szerzdéses (= kölcsönös) kötelezettségeit , a jogosulti is késedelembe elfogadó, ha azt akarja, hogy elfogadja a teljesítményt, de a másik viszont nem nyújt a teljesítmény tartozott magának.

Kockázatátadás

Az elfogadás elmulasztása nem kötelességszegés (például a BGB 280. § (1) bekezdésének értelmében ), hanem csak azt jelenti, hogy a kötelezett viseli a teljesítés kockázatát. Az adós felelsségvállalási jogosultsággal rendelkezik az elfogadás elmulasztása során, és csak szándékot és súlyos gondatlanságot kell képviselnie (BGB 300. cikk (1) bekezdés). Ha a dolog enyhe gondatlanságból vagy véletlenül lebukik, a kötelezett továbbra is köteles ellenszolgáltatást nyújtani ( BGB 326. § (2) bekezdés 1. mondat ), míg az adósnak már nem kell teljesítenie a szolgáltatást. A kötelezettnek a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 304. § -ának megfelelen a költségek megtérítését is meg kell fizetnie, ha költségek merülnek fel. Az adós mentesítheti magát, ha letétbe helyezheti a dolgokat ( BGB 372. § ).

Ezenkívül az elfogadás késedelme konkretizálódást eredményez ( BGB 300. cikk (2) bekezdés), még akkor is, ha az adós még nem tett meg mindent, ami szükséges (vö . BGB 243. cikk (2) bekezdés). Ez különösen fontos a szó szerinti ajánlat esetében ( BGB 295. § ).

A területen a kizárás a szolgáltatások zajlanak lépésrl lépésre, a kizárás lehet végezni csak a végrehajtó , ha az adós kifejezetten vagy véglegesen megtagadja az átvételt ( § 756 , § 765 ZPO).

A szolgáltatási szerzdések és a munkaszerzdések területén a BGB 615. szakasza szerint a munkáltatónak a szerzdésnek megfelelen kell fizetnie a szolgáltatásért, ha nem fogadja el az elfogadást. Az általános elírásokkal ellentétben kifejezetten nem köteles a szolgáltatást pótolni ( BGB 615. § 1. mondata ).

Az eladó jogai az elfogadás elmulasztása esetén

Elvileg az eladónak joga van ahhoz, hogy az elfogadás elmulasztásából ered többletköltségeket a vev megtérítse, valamint a termék karbantartásának és tárolásának költségeit.

Az áru letétbe helyezése

Ha a vásárlás tárgya pénz (bankjegy vagy érme), értékpapír, egyéb dokumentum vagy érték, akkor az eladó a vev kockázatára és költségére letétbe helyezheti az árut a helyi bíróságnál illetékes helyi bíróságnál ( 372. szakasz ). A vev értesíteni kell a betét .

Ha a vásárlás mindkét fél számára kereskedelmi ügylet , az eladó a fent említettektl eltér elemeket is tárolhat nyilvános raktárban vagy más biztonságos módon ( a német kereskedelmi törvény 373. § (1) bekezdése).

Önsegít értékesítés

Azokat a termékeket, amelyeket nem lehet letétbe helyezni, az eladó nyilvánosan elárverezheti ( BGB 383. § ), miután megfenyegette a vevt az árveréssel ( BGB 384. § (1) bekezdés). Az aukció helyét és idejét is közölni kell a vevvel ( BGB 384. § (2) bekezdés).

Kivételek:

  • Piaci vagy napi árú áruk:

Ha az árukkal a tzsdén kereskednek, vagy ha vannak aktuális árak, az eladó türelmi idt határozhat meg, és a határid lejárta után "szabad kézbl" hajthatja végre az eladást aukció nélkül is.

  • Romlandó áru:

Ha az áru romlandó (például élelmiszer), az áru türelmi id és elzetes figyelmeztetés nélkül is értékesíthet (sürgsségi értékesítés).

Az eladónak minden esetben tájékoztatnia kell a vevt az önsegít eladás eredményérl.

Az önsegélyez értékesítés a nemteljesít vev számlájára történik. Ha az önsegít értékesítésbl származó bevétel kevesebb, mint az eladó követelése, az eredeti vev köteles megfizetni a különbözetet az eladónak. Ha az önsegélyez értékesítésbl származó bevétel magasabb, mint az eladó követelése, az eladó köteles megfizetni a különbözetet az eredeti vevnek.

Kési elfogadási bérek

Az elfogadás elmulasztása miatt a német polgári törvénykönyv (BGB ) 615. § -a szabályozza, hogy a nem nyújtott szolgáltatásokat is díjazni kell. A munkavállaló nem köteles további kifizetéseket teljesíteni. A KSchG 11. § -a szintén nagyjából azonos szabályozást tartalmaz a jóváírásra vonatkozóan , amely azonban nem szabályozza a munkáltató fizetési kötelezettségét.

Az elfogadás elmulasztásának speciális jellemzi a munkajogban

A munkajogban is érvényes az az elv, hogy az elfogadás elmulasztása csak akkor következik be, ha a munkavállaló, mint adós ténylegesen felajánlja a munkáját, azaz késznek tnik a munkahelyi munkavégzésre.

Ha a munkáltató megszünteti a munkaviszonyt, akkor a munkavállaló részérl tényleges ajánlat felesleges a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 296. § -ának megfelelen . Ennek oka, hogy a munkáltató megtagadja a jövbeni együttmködési kötelezettségeinek teljesítését a felmondásban. Ez az együttmködési kötelezettség abban áll, hogy a munkavállalónak mköd munkahelyet kell biztosítani.

A munkavállaló hatástalan önlemondása, érvénytelen felmondási megállapodás vagy határozott idej munkaviszony esetén legalább szó szerinti munka felajánlása szükséges ahhoz, hogy a munkáltató együttmködési kötelezettségét kiváltja. Az ilyen ajánlatot általában perben látják a határidvel vagy a felmondási szerzdéssel szemben.

A megtakarított költségek és egyéb bevételek kiegyenlítése

A munkavállalónak meg kell takarítania a megtakarított költségeket, például az utazási költségeket; ezt a német polgári törvénykönyv (BGB) 615. cikke írja el , de nem a KSchG 11. § -a . Mivel a KSchG 11. § lex specialis , ez a rendelkezés akkor releváns, ha az elbocsátás elleni törvény alkalmazandó. Ebben az esetben a megtakarított költségeket nem írják jóvá. Ezek azonban általában csak kis összegek.

A munkavállalónak tovább kell engednie azt, amit más keresetek révén szerzett, vagy amit rosszindulatúan elmulaszt. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak kezdetben máshol kell jövedelmet szereznie.

A szociális ellátások, különösen a munkanélküli ellátások és a táppénzek jóváírását csak a KSchG 11. § 3. pontja szabályozza kifejezetten. Az elbocsátás védelmérl szóló törvény hatályán kívül azonban a jóváírás az SGB X 115. § -ból (a társadalombiztosítási törvény tizedik könyve ) következik. E rendelkezés szerint a szolgáltatások összegében szerepl javadalmazási igények a szolgáltatóhoz kerülnek. A munkavállaló tehát már nem hitelezje ezeknek a követeléseknek.

Az elfogadás elmulasztásának megszüntetése

A munkáltatónak kifejezetten fel kell kérnie a munkavállalót, hogy dolgozzon, hogy elkerülje vagy megszüntesse az elfogadás elmulasztását.

Alapértelmezett elfogadás Svájcban

A svájci kötelezettségi kódex 91. és azt követ cikkei, és különösen 97. és azt követ cikkei a szerzdéses megállapodás nem teljesítésének következményeivel foglalkoznak, mind a kötelezett (a nyújtott szolgáltatás indokolatlan megtagadása), mind az adós ( az árukat nem szállítják, a megbeszélt munkát nem fizetik, az adósságot nem fizetik ki). Mindenesetre, aki nem akarja vagy nem tudja betartani a megállapodást, köteles kártérítést fizetni a szerzdéses partnernek. Ezért teljes mértékben pótolnia kell a kiesett jövedelmet a másiknak. Miután a kiegészít teljesítésre vonatkozó ésszer határidt sem tartották be, a kötelezett ugyanezt a megrendelést harmadik féllel is leadhatja, és a hibás fél viseli a többletköltségeket.

web Linkek

Egyéni bizonyíték

  1. Hans Brox , Wolf-Dietrich Walker : A kötelezettségek általános törvénye . 39. kiadás. CH Beck , München 2015, ISBN 978-3-406-64653-9 , pp. 307 .
  2. ^ A Szövetségi Munkaügyi Bíróság 1999. január 19 -i ítélete, 9 AZR 679/97
  3. BAG, 1994. november 24 -i ítélet, Az. 2 AZR 179/94
  4. A "megfelel" a szerzdés jellegétl függ. Egy szoba újrafestésére vonatkozó rendelés minden bizonnyal kevésbé idkritikus, mint az esküvi torta kiszállításának dátuma. A határidk ennek megfelelen eltérhetnek.

Opiniones de nuestros usuarios

Judith György

Nem tudom, hogyan jutottam el ehhez a az elfogadás késedelme szóló cikkhez, de nagyon tetszett.

Simon Sallai

Nagyon érdekes ez a bejegyzés a az elfogadás késedelme., Azt hittem, már mindent tudok a az elfogadás késedelme., Nagyon érdekes ez a bejegyzés a az elfogadás késedelme.

George Juhász

Köszönöm. A cikk a az elfogadás késedelme hasznos volt számomra., Nagyon érdekes cikk a az elfogadás késedelme

Irma Pásztor

Meglepett ez a cikk a az elfogadás késedelme, érdekesnek találom, hogy milyen jól kimértek a szavak, olyan... elegáns., Végre egy cikk a az elfogadás késedelme