Szózat

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés A Szózat kézirata A Szózat kézirata (5-13. versszak)

A Szózat Vörösmarty Mihály megzenésített verse, a magyarok nemzeti éneke a Himnusz mellett.

Keletkezése

Vörösmarty Mihály 1836-ban írta meg versét, amely az Aurora nevű almanachban jelent meg 1837-ben. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak megzenésítésére Bartay Endre, a nemzeti színházi igazgatója pályadíjat tűzött ki. A mű ősbemutatójára 1843. május 10-én került sor a Nemzeti Színházban. A Szózatot második himnuszunknak is nevezik. Sokáig vita tárgya volt, hogy a Himnusz vagy a Szózat legyen a nemzeti himnuszunk. 1843-ban a Pesti Hírlap a költeményt „a nemzet béke s hadi dalának” nevezte.

Vörösmarty alkotásának címe megadja a beszédhelyzetet, egy szónok (a költő) beszédet, szónoklatot intéz a magyar néphez. Vörösmarty Szózata hasonló gondolatokat vet fel, mint Kölcsey Ferenc versei, sőt, mintha az ő gondolatmeneteit folytatná, de hangvétele merőben más: míg a Himnusz egy ima, a Szózat sokkal inkább szónoklatnak hat, az elbeszélő szónoki szerepben beszél és a hallgatót/olvasót szólítja meg; valamint a Himnuszban az ima szinte könyörgéssé válik az utolsó versszakban, a Szózat sokkal lelkesítőbb, sokkal határozottabb, hazaszeretetre és hűségre ösztönzőbb. De számol a Himnusz aggodalmaival, s lehetőségnek látja a nemzethalált is: „Vagy jőni fog, ha jőni kell, a nagyszerű halál”. Ugyanakkor lehetségesnek látja a jobb kor eljövetelét is „még jőni fog egy jobb kor". Figyelembe veszi a Huszt figyelmeztetését is: „messze jövendővel” veti össze a jelent. A költeményben a múlttal három, a jövővel hat versszak foglalkozik.

Angolra Watson Kirkconnell kanadai író, akadémikus fordította le, de számos egyéb nyelvre is átültették, lásd: A Hymnus és a Szózat tizenhét nyelven. Szlovák nyelvre többek között Germanecz Károly fordította le.

Vörösmarty Mihály:

Szózat

Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar-. Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar.   A nagy világon e kívűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.   Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt.   Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai.   Szabadság! Itten hordozák Véres zászlóidat, S elhulltanak legjobbjaink A hosszú harc alatt.   És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán.   S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: „Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!” Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért.   Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt.   Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán.   Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll.   S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl.   Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar: Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar.   A nagy világon e kívűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.

(1836)

Kotta és dallam

A Szózat részlete a simontornyai Egressy-emlékművön
Szózat
Műfajmagyar komolyzenei dal
DallamEgressy Béni
SzövegVörösmarty Mihály
Hangfajdúr
A kotta hangnemeB dúr
Sorok8 6 8 6   8 6 8 8
ElőadásmódAndante maestoso
Kiemelt források
Dobszay643

\version "2.14.2"
{
<<
  \relative c' {
   \key bes \major
   \time 4/8
   \tempo 8 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "concertina"
%   \transposition c

%    ha- zad-       nak        ren-     du-let-   le- nul
	f16 \autoBeamOff bes8 \autoBeamOn f16.( fis32)] g16 g8( a16) bes g8. \bar "||"

%   legy hi- ve      o     ma-     gyar
	f8 f4 g16.( f32) f16.( es16.( d32) d8.\fermata r16
	\break

%    bolcsod az, s majdan     si-      rod      is,
	d16 d8. d'16 c8. c16.( bes32) bes16.( c16.( bes8 \bar "||"
	\autoBeamOff

%   mely a-     pol s      el-    ta-    kar.
	c8 c,8( a'8.) g16 \autoBeamOn g16.( f16.( e32) f8.\fermata r16 \bar "||"
	\break

%    A  nagyvi- la- gon      e        ki-     vul
	f16 f8. es16 es8. des16.( des16.( des8.( c16) c2\fermata \bar "||"

%   nincsen sza-      mod-      ra     hely
	f4 es des16.( des16.( des8.( c16) c4.\fermata r8 \bar "||"
	\break

%    aldjon vagy verjen  sor  keze
	f16 f8. g16 a8. bes16 bes8. c16 d8. \bar "||"

%    itt      el-     ned      el- ned s halnod      kell
	es16.( d16.( c16.( bes8 d16 c8.( bes2\fermata \bar "|."
   }
  \addlyrics {
	Ha- zád- nak ren- dü- let- le- nül légy hí- ve ó ma- gyar.
	Böl- csőd az, s_maj- dan sí- rod is, mely á- pol s_el- ta- kar.
	A nagy- vi- lá- gon e kí- vül nin- csen szá- mod- ra hely.
	Áld- jon vagy ver- jen sors ke- ze: itt él- ned, él- ned s_hal- nod kell.
   }
>>
}

Hatása

Vörösmarty Mihály Szózata erőteljes hatással volt a finn himnusz stílusára és tartalmára is. Abraham Herman August Kellgren (1822—1856) fordításában, Ungersk nationalsàng címmel jelent meg 1845. április 14-én a helsingforsi Morgonbladet című újságban. Itt olvashatta Johan Ludvig Runeberg is svéd fordításban. Runeberg átvette a Szózat versformáját, ám a versszakokat megtoldotta még egy, az első sorral rímelő jambusi sorpárral. Tematikáját tekintve Runeberg is hasonló gondolatokat ültetett és hasonló érzelmi töltetet adott művének.

A nemzetek választott énekei, ahogy mondtam, nem mindig költői remekművek. Sőt többnyire elég közepes versélmények. A Szózat azonban, mint a Himnusz is, tagadhatatlanul költői remek. Nyelve csodálatosan emelkedett, versépítése tömör, egységes, fölfelé ívelő gondolatainak látomásos ereje a költészet legtitkosabb magaslataiba emeli. Ez a költői varázs teljesen megejtette figyelmemet. Csak a világháború után döbbentem rá, hogy ennek a költészetnek, mint minden igazi költészetnek, a valóság számára is jelentése és jelentősége van. Hogy ez a Szózat valóságos "szózat", azaz szóemelés: egy nemzet szava, önnön emberi öntudatán át, az emberiséghez.
– Babits Mihály:Szellemtörténet

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek

 1. Nemzeti jelképeink - A Szózat. . (Hozzáférés: 2012. december 10.)
 2. a b Kölcsey Ferenc Himnusza idegen nyelveken
 3. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.  
 4. Figyelő. epa.oszk.hu. (Hozzáférés: 2019. december 5.)
 5. Babits Mihály: ESSZÉK, TANULMÁNYOK, 1931. (Hozzáférés: 2020. május 8.)
Ez az irodalmi tárgyú lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle!