Magyar ünnepi dal

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés
Magyar ünnepi dal
Műfajmagyar komolyzenei dal
DallamLiszt Ferenc

A Magyar ünnepi dal Liszt Ferenc kórusműve. A Rákóczi-nóta Pálóczi Horváth Ádám által kiadott változatát dolgozza fel benne kórusra. Az dal eredeti szövege:

Haj, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi!
Híres magyarok nemes vezéri!
Hová lettek, hová mentek válogatott vitézi?

A „Haj régi szép ragyogó magyar nép” kezdetű szöveget Lukin László írta dr. Káli Gábor és Kerényi György szövegének felhasználásával. E szöveg szerzői jogi okok miatt nem közölhető itt.

A kottában közölt szöveg szerzőjét nem ismerjük, de nyilvánvalóan a szocializmus időszakából való.

Kotta és dallam


\version "2.18.2"
%\layout { \context { \Staff \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }  % ne legyen copyright szöveg
dallam = \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo "Induló ütemben" 4 = 92
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
	%{Új dal zeng ma%} \new Voice = "szolegy" { \repeat volta 2 { a'4 bes a g | f8 g a4 a a | d, r a' bes | a g f8 g f4 | e8 a e4 d r | } }
	%{Dicső hősök%} \new Voice = "szolket" { \repeat volta 2 {
		<< \tempo "Lassabban" 4 = 72 \mark \markup { \musicglyph #"p" }
		{ \voiceOne d8^\markup { \fontsize #+5 { "♩" \hspace #-1 ". ♪" } } d4. e4 e |
				f4. f8 gis4 gis | a a g a8( g) | f4 g8( f) e a e b'\rest }
		\new Voice { \voiceTwo d,8 d4. d4 d | d4. d8 e4 e | f f e e | d4 d cis8 cis cis b'\rest }
		>> } \tempo "Jóval gyorsabban" 4 = 120 \mark \markup { \musicglyph #"f" } \key d \major
		%{Már a napfény aranya%}
		<< { \voiceOne \repeat unfold 2 { a4 b a g e8 fis g4 gis8 gis gis4 a b\rest } }
		\new Voice { \voiceTwo a4 b a g cis,8 d e4 e8 e e4 cis b'\rest a4 b a g cis,8 d g4 e8 e e4 cis b'\rest }
		>>
		%{és tőle izmos a kar%}
		<< { \voiceOne b\rest a^\ff b cis | b a8 b cis4 b\rest | b\rest a b cis | b a8 b cis4 b\rest }
		  \new Voice { \voiceTwo b\rest a b cis | b a8 b cis4 b\rest | b\rest fis gis a | gis fis8 gis a4 b\rest | }
		>>
	%{Békét, békét%}
		<< { s4^\ff dis2-> dis4 | dis b dis dis | dis2 b4 b4\rest | b4\rest e2-> e4 | e b e e | e2 b4 b4\rest }
		  { b4\rest b2 b4 | b s b b | b2 s4 b4\rest | b4\rest b2 b4 | b s b b | b2 s4 b4\rest }
		  { b4\rest fis2 fis4 | fis s fis fis | fis2 s4 b4\rest | b4\rest gis2 gis4 | gis s gis gis | gis2 s4 b4\rest | }
        >> }
	%{Tavaszi fényben%} \new Voice = "szolhat" { \repeat volta 2 {
		<< { \voiceOne a8 b cis4 d a | a8 b cis4 d a8 b\rest }
		\new Voice { \voiceTwo a8 b a4 <a fis> fis | a8 b a4 <a fis> fis8 b\rest }
		>> } }
    %{E boldog ének%} \new Voice = "szolhet" { \repeat volta 2 {
		<< { \voiceOne e4 fis2 e4 | d2 d4 b\rest | }
		\new Voice { \voiceTwo <cis a>4 <cis a>2 <cis a>4 | <a fis>2 <a fis>4 b\rest | }
		>> } }
	%{szép az élet%} \new Voice = "szolnyolc" {
		\repeat volta 2 {
			<<
			{ \voiceOne e2 fis | g4( fis) e2 | }
			\new Voice { \voiceTwo <cis a>2 <cis a> | <d b> <d b> }
			>> } \break
		\repeat volta 2 {
			<<
			{ \voiceOne e1 ~ | e2 a,4 b\rest }
			\new Voice { \voiceTwo <cis a>1 ~ | <cis a>2 a4 b\rest }
			>> }
		%{béke dalát%}
			<< { \voiceOne fis'1 | fis2. fis4 | fis2. b,4\rest | d1 | d2. d4 | d1 ~ | d4 b2\rest b4\rest | }
			\new Voice { \voiceTwo <d a d,>1 | <d a d,>2. <d a d,>4 | <d a d,>2. b4\rest | d,1 | d2. d4 | <d' d,>1 ~ <d d,>4
				b2\rest b4\rest | }
			>>
		}
	\bar "|."
   }
\score {
  <<
  \new Voice = "dallam" { \dallam }
  \new Lyrics = "veszegy" \lyricsto "szolegy" {
	Új dalt zeng ma a me -- ző és a rét. Új rit -- mus -- ra za -- ka -- tol, sza -- lad a gép. }
  \new Lyrics = "vszket" \lyricsto "szolegy" {
	Új é -- let -- ről da -- lo -- ló bol -- dog nép hí -- rét, hang -- ját a sze -- lek rö -- pí -- tik szét. }
  \context Lyrics = "veszegy" \lyricsto "szolket" {
	Di -- cső hő -- sök zász -- la -- in -- kon láng be -- tűk -- kel csil -- log ne -- ve -- tek.
	Már a nap -- fény a -- ra -- nya le -- ra -- gyog ránk, tün -- dök -- lő szép su -- ga -- ra me -- le -- get ád,
	és tő -- le iz -- mos a kar, szí -- vünk is e -- gyet a -- kar:
	\repeat unfold 2 { Bé -- két, bé -- két, sza -- bad -- sá -- got! } }
  \context Lyrics = "veszket" \lyricsto "szolket" {
	Há -- la -- é -- nek száll fe -- lé -- tek, vissz -- han -- goz -- zák bér -- cek, ten -- ge -- rek. }
  \context Lyrics = "veszegy" \lyricsto "szolhat" { Ta -- va -- szi fény -- ben, ta -- va -- szi lég -- ben }
  \context Lyrics = "veszket" \lyricsto "szolhat" { sza -- ba -- don száll -- va sza -- ba -- don szár -- nyal }
  \context Lyrics = "veszegy" \lyricsto "szolhet" { e bol -- dog é -- nek, }
  \context Lyrics = "veszket" \lyricsto "szolhet" { ezt súg -- ja nék -- tek: }
  \context Lyrics = "veszegy" \lyricsto "szolnyolc" { Szép az é -- let! Raj -- ta! bé -- ke da -- lát, bé -- ke da -- lát! }
  \context Lyrics = "veszket" \lyricsto "szolnyolc" { \repeat unfold 4 { \skip 1 } Zeng -- jük }
  >>
  \layout { indent = 0.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Új dalt zeng ma a mező és a rét.
Új ritmusra zakatol, szalad a gép.
Új életről daloló boldog nép
hírét, hangját a szelek röpítik szét.

Dicső hősok zászlainkon
lángbetűkkel csillog nevetek,
hálaének száll felétek,
visszhangozzák bércek, tengerek,

Már a napfény aranya leragyog ránk.
Tündöklő szép sugara meleget ád,
és tőle izmos a kar,
szívünk is egyet akar:

Békét, békét, szabadságot!
Békét, békét, szabadságot!
Tavaszi fényben, tavaszi légben
szabadon szállva szabadon szárnyal
e boldog ének, ezt zúgra néktek:
Szép az élet, szép az élet. Rajta!
Zengjük béke dalát, béke dalát!

Jegyzetek

 1. Magyar ünnepi dal. lira.hu (Hozzáférés: 2017. szeptember 11.) arch

Források

Felvételek

Haj, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi!

Rákóczi-nóta