Két tyúkom tavalyi

Két tyúkom tavalyi
Műfajmagyar népdal
Stílusrégi
Hangfajdúr
A kotta hangnemeC dúr
SorokA Av B C
Hangterjedelem2–8 1–8 1–5 1–7
Kadencia2 (1) 2
Szótagszám12 12 14 14
Előadási tempó160
A gyűjtés adatai
GyűjtőKodály Zoltán
A gyűjtés helyeZsére
A gyűjtés ideje1911
(Vár)megyeNyitra vármegye
Kiemelt források
Kodály–Vargyas290

A Két tyúkom tavalyi kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte a Nyitra vármegyei Zsérén 1911-ben.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán vegyeskar Mátrai képek

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \mixolydian
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "bassoon"
   \transposition c'
%    Két tyúkom tavalyi, három harmadévi,
    c'4 g8 g g f e4 e8 d f e d4 d8 r \bar "||" \break
%    hajtsd haza, Juliskám, zabot adok néki.
    c'4 g8 g g f e4 e8 d c d c4 c8 r \bar "||" \break
%    Pite sárga, pite búbos, pite mind a három,
    c8 d e e e d16( e) f( e) d8 g g f e d4 d8 r \bar "||" 
%    az uram is itthon vagyon, nincsen semmi károm.
    g8 f g a bes a g a g f e d c4 c8 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Két tyú -- kom ta -- va -- lyi, há -- rom har -- mad -- é -- vi,
    hajtsd ha -- za, Ju -- lis -- kám, za -- bot a -- dok né -- ki.
    Pi -- te sár -- ga, pi -- te bú -- bos, pi -- te mind a há -- rom,
    az u -- ram is itt -- hon va -- gyon, nin -- csen sem -- mi ká -- rom.
   }
  >>
}

Két tyúkom tavalyi, három harmadévi,
Hajtsd haza, Juliskám, zabot adok néki.
Ha tudtátok, hogy az enyém, mér' adtatok enni?
– Azért adtunk komámasszony, nem hagytuk elveszni!

Jegyzetek

 1. A 4. sor első ütemében egy b mellékhanggal
 2. 3. rész háromszor visszatérő rondó formában.
 3. Kodály Zoltán: Mátrai Képek. YouTube (2014. április 14.) (Hozzáférés: 2016. április 2.) (videó) 7:48-tól.

Források

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

Feldolgozások:

Zenetudomány:

Felvételek