Kék tó, tiszta tó

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés
Kék tó, tiszta tó
Műfajmagyar komolyzenei dal
DallamKacsóh Pongrác
SzövegHeltai Jenő
Hangfajmoll
A kotta hangnemeD moll
SorokA Av1 B Av2
Hangterjedelem1–♭6 1–♭6 4–9 1–8
Kadencia1 (1) 5
Szótagszám14 14 14 14

A Kék tó, tiszta tó a János vitéz c. daljáték egyik leghíresebb dala. Zenéjét Kacsóh Pongrác, a dal szövegét Heltai Jenő írta. A daljáték Petőfi Sándor János vitéz c. elbeszélő költeményének megzenésítése.

Cselekmény

János vitéz visszautasítja a francia királylány kezét, majd – miután megtudja, hogy Iluska meghalt – vándorútra indul, és végül eljut Tündérországba, az élet tavához. Ekkor énekli a dalt, majd bedobja a Bagótól kapott rózsát, mely Iluska sírján nőtt, és Iluska a tóból feltámad.

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
   \transposition c'
%    Kék tó, tiszta tó, melyből az élet tüze árad,
     a'2 d, a'4 a d,2 a'4 a8 bes a g  f g a2 d,2 \bar "||"
%    add vissza nékem, ó, szép, szerelmes Iluskámat!
    a'2 d,4 d a' a  bes2 a4.  f8 a8 g f e d2 d \bar "||" \break
%    Kék tó, tiszta tó, sokkal vagy szívemnek adósa,
     d'2 e  d4 d a2 g4 g8 a   c bes a g a2 a \bar "||" \break
%    Add vissza nékem őt, s legyen tiéd ez a rózsa!
    a2  d4 d a a d,2  g8 g4. a8 g f e d2 d \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Kék tó, tisz -- ta tó, mely -- ből az é -- let tü -- ze á -- rad,
    add visz -- sza né -- kem, ó, szép, sze -- rel -- mes I -- lus -- ká -- mat!
    Két, tó, tisz -- ta tó, sok -- kal vagy szí -- vem -- nek a -- dó -- sa,
    add visz -- sza né -- kem őt, s_le -- gyen ti -- éd ez a ró -- zsa!
   }
  >>
}

Források

Felvételek

Videók:

Feldolgozások

Kapcsolódó lapok