Fehér liliomszál, ugorj a Dunába

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába
Műfajmagyar népdal
Hangfajdúr
A kotta hangnemeD dúr
A gyűjtés adatai
GyűjtőGerzanics Magdolna
A gyűjtés helyeNeszmély
A gyűjtés ideje1968
(Vár)megyeKomárom megye

A Fehér liliomszál egy magyar gyermekdal. Többféle dallamváltozata van több feldolgozással; már Kiss Áron 1891-ben kiadott könyvében többféle dallammal szerepel.

A Béres-könyv szerint az alábbi változatot Gerzanics Magdolna gyűjtötte a Komárom megyei Neszmélyben 1968-ban, de Szőnyi Erzsébet alábbi feldolgozásában az első két sor már 1960-ban megjelent, az első két ütem pedig Kiss Áron könyvében is megtalálható.

A fehér liliomszál a fiatal lány jelképe. A dal annak a régi hiedelemnek az emlékét őrzi, hogy az a leány, aki nagypéntek reggelén folyó- vagy kútvízben megmosakodik, megszépül.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Szőnyi Erzsébet két szólam, csengő, kopogó Fehér liliomszál

Kotta és dallam


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key d \mixolydian
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
%    Fehér liliomszál, ugorj a Dunába,
%    támaszd meg oldalad két arany pálcával,
%    meg is mosakodjál, meg is fésülködjél,
%    valakinek kötényébe meg is törülközzél.
    \repeat volta 3 { \repeat unfold 2 {
        a'8 a a b a4 fis } }
    a8 a a b a a a b a g fis e d4 d
    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Fe -- hér li -- li -- om -- szál, u -- gorj a Du -- ná -- ba,
   }
  \addlyrics {
    tá -- maszd meg ol -- da -- lad két a -- rany pál -- cá -- val,
   }
  \addlyrics {
    meg is mo -- sa -- kod -- jál, meg is fé -- sül -- köd -- jél,
    va -- la -- ki -- nek kö -- té -- nyé -- be meg is tö -- rül -- köz -- zél.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába,
támaszd meg oldalad két arany pálcával,
meg is mosakodjál, meg is fésülködjél,
valakinek kötényébe meg is törülközzél.

Kiss Áron könyvében az első sorra az alábbi három változat található:


{
   \key d \major
   \time 2/4
   \relative c' {
    a'8 a a b a4 fis a8 g fis e fis4 d}
  \addlyrics {
    Fe -- hér li -- li -- om -- szál, u -- gorj a Du -- ná -- ba,
   }}
Az első két ütem azonos a fenti első két ütemmel, az utolsó kettő a fenti utolsó kettővel (az utolsó előtti hang kivételével).

A második keresztnek nincs jelentősége, mert sem C, sem Cisz nincs a dal hangkészletében. A dallam alapján viszont a hangfaj dúr, nem mixolíd.

A második:


{
   \key d \major
   \time 2/4
   \relative c' {
    a'8 a b g fis4 g a8 a16 b a8 g fis4 d }
  \addlyrics {
    Fe -- hér li -- li -- om -- szál, hej, u -- gorj a Du -- ná -- ba,
   }}

A harmadik változat:


{
   \key d \major
   \time 2/4
   \relative c' {
    a'8 a b a gis4 a a8 a16 b a8 g fis4 d }
  \addlyrics {
    Fe -- hér li -- li -- om -- szál, sej, u -- gorj a Ti -- szá -- ba,
   }}
Az utolsó két ütem azonos az előzővel. Ezt a változatot Tiszaszalókon gyűjtötte Kovács Kálmán, nyilván ezért változott a szövegben a Duna Tiszára.

Kodály Zoltán ezt a változatot dolgozta fel. Az összehasonlíthatóság érdekében transzponálva és a negyedeket nyolcadokká alakítva közöljük a feldolgozás felső szólamát:


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key d \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
%    Fehér liliomszál, ugorj a Dunába,
%    támaszd meg oldalad két arany pálcával,
    \repeat volta 2 {
        a'16 a8. b8 a gis4 a8 r }
    \repeat volta 2 {
        a8 a16 b a8 g fis4 d8 r }
    \bar ":|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
   Fe -- hér li -- li -- om -- szál,
   sej u -- gorj a Du -- ná -- ba.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}
Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két szólam Bicinia Hungarica
I. füzet, 42. dal

Jegyzetek

 1. a b Kiss Áron: Magyar gyermekjátékgyűjtemény. mek.oszk.hu. Budapest: Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (1891) 307–313. o. (Hozzáférés: 2016. július 1.)
 2. Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 58. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 3. A mű az első két sort dolgozza fel.
 4. Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék kórusra és gyermekzenekarra. Budapest: Editio Musica. 3. o.  , 2. darab
 5. A további sorokkal és versszakokkal együtt összesen tíz változat.
 6. MNT I. 548., forrása Kiss Áron, 312. lap, 13. változat.
 7. Kodály Zoltán: Fehér liliomszál / White Lily (42.). Budapesti Kodály Zoltán Iskola gyermekkara, vezényel Őri Csilla YouTube (Hozzáférés: 2016. július 2.) (audió)

Források

További információk