Bocsásd meg, Úristen

Bocsásd meg, Úristen
Műfajmagyar egyházi népének
SzerzőBalassi Bálint
Hangfajfríg
A kotta hangnemeÉ fríg
SorokA B C Cv C D B
HangterjedelemVII–♭2 1–♭3 4–♭6 ♭3–♭6
4–♭6 VII–♭3 1–♭3
KadenciaVII 1 4 (♭3) 4 VII
Szótagszám6 7 6 7 6 6 7

A Bocsásd meg, Úristen kezdetű vers Balassi Bálint szerzeménye. 66 versből álló megszerkesztett gyűjteményének ez a 33. verse. A szöveghez Kájoni János két generációval később a Kájoni-kódexben a Bánja az Úristen kezdetű 16. századi dallamot társította hozzá.

Protestáns egyházi népének, megtalálható a református (220. ének) és evangélikus (404. ének) énekeskönyvben. A Szent vagy, Uram! című katolikus énekeskönyvben egy hasonló dallam található Leborulva áldlak kezdetű szöveggel.

A szöveg érdekessége, hogy versszakainak kezdőbetűi összeolvasva Balassi Bálint nevét adják ki (akrosztichon).

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két szólamú ének Bicinia Hungarica
3. kötet, 116. dal
Gárdonyi Zoltán vegyeskar Bocsásd meg Úr Isten

Története

Balassi 1584-ben írta a verset, érdekházasságra készülve elsőfokú unokatestvérével, Dobó Krisztinával, az egri hős, Dobó István lányával. A házasság véget vetett hat évig tartó szerelmének Losonczy Annával. A versben az ifjúságából a felnőttkorba lépő költő könyörög kegyelemért, esedezik bűnbánatért ifjúkori éveiért.

1584. december 25-én Balassi katonáival elfoglalta vélt hozományát, Sárospatak várát, és megkötötték a házasságot. Néhány óra múlva a várbeliek elkergették őket. Az eset következtében két pert is indítottak ellene: felségsértésért (Sárospatak a Dobó-család zálogbirtokában levő királyi birtok volt) és vérfertőzésért. Nemsokára a felesége is elhagyta.

1587-ben a házasságot vérfertőzés miatt a pápa érvénytelenítette. Ugyanebben az évben Losonczy Annak megözvegyült. Balassi 1588-ban találkozott vele ismét Pozsonyban, a kapcsolat felújításában reménykedve. Ekkor írta hozzá a Júlia-verseket, de Losonczy Anna elutasította az egyre inkább lezüllő költőt. 1589-ben Balassi bánatában Lengyelországba ment.

Kotta és szöveg


{
  <<
  \relative c' {
   \key e \phrygian
   \numericTimeSignature
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%   Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,
   \time 4/4 e8 e e f e4 d\time 2/4 \bar "||" f8 f f f \time 4/4 g4 f e2 \breathe \bar "||" \break
%   Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
    a8 b c c b4 a \time 2/4 \bar "||" a8 b c c \time 4/4 b4 a g2 \breathe \bar "||" \break
%   Töröld el rútságát, minden álnokságát,
    a8 b c c b4 a \bar "||" g8 g e f e4 d \time 2/4 \bar "||"
%   könnyebbíts lelkem terhét!
    f8 f f f \time 4/4 g4 f e2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
   Bo -- csásd meg, Úr -- is -- ten, if -- jú -- sá -- gom -- nak vét -- két,
   Sok hi -- tet -- len -- sé -- gét, un -- dok fer -- tel -- mes -- sé -- gét,
   Tö -- röld el rút -- sá -- gát, min -- den ál -- nok -- sá -- gát, köny -- nyeb -- bíts lel -- kem ter -- hét!
   }
  >>
}

2
Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben
Té-tova bujdosik, mint madár az szélvészben,
Tőled oly igen fél, néked szólni sem mér,
       akar esni kétségben.

3
Látván magán való szántalan jovaidat,
Kiért viszont téged nem nem szolgált, jól tött urát,
Háládatlanságát látván hamisságát,
       ugyan útálja magát.

4
Akarna tehozzád ismét örömest térni,
De bűnei miatt nem mér elődbe jönni,
Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett,
       színed igen rettegi.

5
Semmije nincs penig, mivel elődbe jöjjen,
Kivel jótétedért viszont téged tiszteljen,
Nagy alázatosan méltó haragodban
       tégedet engeszteljen.

6
Sok kísértet éri, gyakorta ijegeti,
Tőled rettegteti, kétségre sietteti,
Ki miatt majd elvész, ha véle jól nem téssz,
       magát Pokolra ejti.

7
Jajgatván nagy sokszor említi szent nevedet,
Mondván: Vajha az Úr hozzá venne éngemet,
Bizony kedvét lelném, mert őtet követném,
       mint édes Istenemet!

8
Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal,
Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával?
Hadd inkább dicsérjen ez földön éltében
       szép magasztalásokkal.

9
Az te szódat, Uram, mihelyen meghallhatja,
Ottan szent nevedet, nagy felszóval kiáltja,
Kiterjesztett kézzel, sűrű könyves szemmel
       magát reád bocsátja.

10
Legörögvén könyve orcáján, úgy megkövet,
Magad is megszánnád, látván, mint keseredett,
Mert zokogásokkal, siralmas szép szókkal
       kér fejének kegyelmet.

11
Irgalmasságod is annál inkább megtetszik,
Mennyivel több bűnöm tőled megengedtetik;
Mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének
       te ellened az hívek?

12
No, nem tartod tovább haragod, tudom, rajta,
Mert az békességre te jobb kezed kinyújtva,
De csak olyanoknak, kik utánad járnak,
       mert vagy mindenek ura.

13
Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,
Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez,
Mert ő hozzáfogad, csak reá hadd magad,
       igen irgalmas úr ez.

14
Higgyünk mindörökké igazán csak őbenne,
Bűntűl őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle,
Áldott az ő neve örökké Mennyekbe,
       ki ma megkegyelmeze.

Jegyzetek

 1. Szent vagy, Uram!. Szerkesztette Harmat Artúr és Sík Sándor. Budapest: Szent István Társulat. 1974. ISBN 963-360-015-4 119. ének  
 2. Kodály Zoltán: Bocsásd meg Úristen... YouTube (2016. február 13.) (Hozzáférés: 2016. október 5.) (audió)
 3. Kodály Zoltán: Bocsásd meg Úristen / Forgive, oh Lord. Budapesti Kodály Zoltán női kar, vezényel Andor Ilona YouTube (2012. december 20.) (Hozzáférés: 2016. október 5.) (audió)
 4. Gárdonyi Zoltán: Bocsásd meg Úr Isten. Magyar Pedagógusok Kamarakórusa, karnagy: Bedő Ágnes YouTube (2010. szeptember 29.) (Hozzáférés: 2016. október 5.) (videó)

Források

Szöveg:

Balassi életrajza:

Felvételek